Múdre rozhodovanie

Obchodné podmienky

Zmluvné obchodné podmienky vydané dňa 1. 2. 2012 spoločnosťou Tarifomat s.r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 292 83 183, zapísanou v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 215481.

 • I. Úvodné ustanovenia

  1.1. Týmito obchodnými podmienkami sa riadia vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom, v prípade, že nie je dohodnuté inak.

  1.2. Poskytovateľom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spoločnosť Tarifomat, s.r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 292 83 183, Na Hřebenkách 72, PSČ 150 00, IČ: 292 83 183, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 215481.

  1.3. Zákazníkom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktovala poskytovateľa v zmysle týchto obchodných podmienok.

  1.4. Kontaktovaním poskytovateľa podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie predovšetkým: a) vyplnenie a odoslanie kontaktného formuláru alebo objednávkového formuláru na portálu http://tarifomat.sk, https://www.tarifomat.sk, či pridružených webových stránkach, ktorým povolil Poskytovateľ umiestniť ako zdroj iframe z www.tarifomat.sk., b) telefonické spojenie s poskytovateľom, c) využitie všetkých elektronických médií typu email, sms.

  1.5. Zákazník vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyjadruje svoju vôľu byť týmito podmienkami viazaný, v prípade, že kontaktoval poskytovateľa v zmysle týchto obchodných podmienok alebo navštívil portál www.tarifomat.sk a využil služby poskytovateľa. Týmto zároveň potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami riadne zoznámil a bez nátlaku s nimi súhlasí.

  1.6. Tieto obchodné podmienky sú dostupné predovšetkým na portáli www.tarifomat.sk, v sídle poskytovateľa alebo sú priložené k zmluve, uzavretej medzi poskytovateľom a zákazníkom.

  1.7. Spoločnosť Tarifomat, s.r.o. nie je spoluvlastnená žiadnym z operátorov, ktorých služby zrovnáva. Tarifomat získava zmluvnú odmenu od operátorov za poskytovanie marketingových služieb.

  1.8. Tarifomat financuje svoju prevádzku z predaja marketingových služieb.

 • II. Objednávky

  2.1. Poskytovateľ prehlasuje, že sa zaoberá predovšetkým nezávislým porovnávaním ponúk produktov poskytovateľov mobilných služieb a ďalších produktov (ďalej súhrnne iba „poskytovatelia“) pôsobiacich na trhu v Slovenskej republike, a ďalej potom sprostredkovaním vhodných produktov týchto poskytovateľov zákazníkom v zmysle týchto obchodných podmienok.

  2.2. Zákazník môže využiť služby poskytovateľa predovšetkým prostredníctvom kalkulačky na portálu www.tarifomat.sk, kontaktovaním poskytovateľa e-mailom, telefonicky či pomocou príslušného kontaktného formuláru na tomto portáli (ďalej iba „využitie služieb“).

  2.3. Využitím služieb poskytovateľa nedochádza k vzniku právneho vzťahu medzi zákazníkom a poskytovateľom. Vzťah medzi zákazníkom a príslušným poskytovateľom vzniká až na základe uzavretia zmluvy medzi týmito subjektmi. Zákazník sa môže pred uzatvorením zmluvy či pred využitím služby zoznámiť s obchodnými podmienkami jednotlivých poskytovateľov.

  Obchodné podmienky mobilných operátorov: Slovak Telekom, a.s.
  Orange Slovensko, a.s.
  O2 Slovakia, a.s.

  2.4. Poskytovateľ prehlasuje a zákazník berie na vedomie, že využitie služieb poskytovateľa je zásadne bezúplatné, a poskytovateľ si za tieto služby nebude na zákazníkovi nárokovať žiadne platby. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa nárokovať na zákazníkovi náhradu prípadnej škody.

 • III. Nahrávanie hovorov na zákazníckej linke

  3.1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že telefonické hovory na zákazníckej linke poskytovateľa môžu byť v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb nahrávané, a to iba pre ochranu práv účastníkov zákazníckeho vzťahu.

  3.2. Pri zaobchádzaní s nahrávkami telefonických hovorov bude poskytovateľ postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zákazníka.

 • IV. Neverejné ponuky

  4.1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že neverejné ponuky, ktoré mu budú poskytnuté na zákazníckej linke, nebude ďalej šíriť a poskytovať (napr. ostatným poskytovateľom mobilných služieb, používateľom internetových diskusií, známym atď.).

  4.2. V prípade porušenia ustanovení podľa odst. 5.1. sa zákazník zaväzuje uhradiť všetku škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi.

 • V. Záverečné ustanovenia

  5.1. Poskytovateľ môže tieto obchodné podmienky jednostranne meniť v prípade, že je takáto zmena predvídateľná alebo nedochádza k neprijateľnému zásahu do práv a oprávnených záujmov zákazníka.

V Brne dňa 1.2.2012

Prejsť na hlavnú stránku

Partneri